JFET Forsterker

Som eksempel på design av en JFET spenningsforsterker kan vi bruke inngangstrinnet for min MM Phono forsterker som eksempel. Skjemaet er vist nedenfor. Det er ingen sperrekondensator på gate (G), men det er en nødvendighet på drain (D). Lasten på forsterkeren er RL.


JFET1
Figur 1. JFET Forsterker.

Første punkt i designet er å bestemme arbeidspunktet. Da trenger vi data på transistoren, som for eksempel vist i neste figur for transistoren 2SK170. Denne produseres ikke mer, men LSK170 er betegnelsen på erstatningen som nå produseres.


JFET2
Figur 2. JFET karakteristikker.


I karakteristikken til venstre er lagt til lastlinjen for motstanden RS = 36 ohm. Når drain-strømmen er 0, er VGS = 0 V siden gate (G) ligger på 0 V (det antas at gate-strømmen er lik 0).

Når VGS = 0,3 V, er drainstrømmen ID = 8,3 mA. Da kan vi tegne inn den røde linjen som vist i figuren. Transistoren sorteres etter metningsstrøm (IDSS). Hvis vi velger IDSS = 10 mA, ser vi at drainstrømmen med vår sourcemotstand RS blir i underkant av ID = 5 mA.

Da blir vår VGS 0,17 V. Legg merke til at vår maksimale signalamplitude mellom gate og source blir lik denne verdien. I praksis er det ingen god ide å påtrykke en så stor signalspenning siden vi da vil få meget høy forvrengning.

Med ID = 5 mA, vil spenningsfallet over drainmotstanden RD være lik VRD = 52,4 = 12 V. Da vil spenningen på drain være VD = 24-12 = 12 V, siden vår VDD = 24 V.

For å kunne beregne spenningsforsterkningen, må vi vite transkonduktansen. Denne sier hvor følsom småsignal drainstrømmen id er for endringer i styrespenningen, gate-source-spenningen vgs:

JFET3

Transkonduktansen finnes til høyre i figur 2. Der avleser vi gm = 30 mA/V (mS) for ID = 5 mA. For å finne spenningsforsterkningen, kan vi ta i bruk en vanlig småsignalmodell for JFET. En enklest mulig småsignalmodell ser ut som i figur 3a.JFET4
Figur 3. Felteffekttransistorens småsignalmodeller.

Tas med at drainstrømmen øker litt med drain-source-spenningen, fås modellen i figur 3b. Og innføres kapasitansene mellom gate og source samt mellom gate og drain, fås en modell for høye frekvenser som vist i figur 3c.

Her vil vi først nøye oss med den enkle modellen i figur 3a. Da kan vi tegne forsterkeren i figur 1 med denne modellen. Vi har forutsatt at VDD har meget lav indre impedans slik at RD kan legges til 0 V. Vi har også antatt at CD kortslutter for småsignaler. Det betyr at RD og RL ligger i parallell på drain, se figuren nedenfor.


JFET5
Figur 4. Forsterker med JFET-ekvivalent.

Fra figuren ser vi at inngangsspenningen for id = gmvgs er:

JFET6

På drain er lasten RD i parallell med RL, Rd = RD||RL. Da er utgangsspenningen vut:

JFET7

Spenningsforsterkningen fra gate til drain er forholdet mellom spenningen på utgangen og spenningen på inngangen:

JFET8

I nevneren står det vi gjerne kaller tilbakekoplingsfaktoren. Dette svarer til den faktoren spenningsforsterkningen er redusert med av den såkalte source-degenereringen på grunn av RS. Tilbakekoplingsfaktoren er da lik:

JFET9

Dersom vi antar at forsterkeren er ubelastet, det vil si at vi fjerner RL, finner vi spenningsforsterkningen lik:

JFET10

Legg forøvrig merke til at RL bør være mye større enn RD. Hvis RL = RD, blir forsterkningen halvert.

Simuleringer kan være et nyttig verktøy for analyse av elektronikk-design. Imidlertid bør det has modeller for de enkelte komponenter. De komponentene det er vanskeligst å modellere for diskrete design, er halvledere. Hvis modeller ikke finnes, må detaljerte datablad være tilgjengelig for at det skal være mulig å generere slike modeller. For vår JFET finnes det en modell i SPICE som kan brukes. Den har imidlertid en IDSS = 12,3 mA for VDS = 12 V, slik at drainstrømmen blir litt høyere enn 5 mA funnet ovenfor.

Med denne modellen finner vi at ID = 5,3 mA slik at likespenningen på kollektor blir lik 11,5 V. Forsterkningen blir lik 34,7 ganger, altså det samme vi fant med vår enkle modell ovenfor.

Vi har brukt RG til å fastlegge inngangsmotstanden Rinn til forsterkeren. Den vil da være lik Rinn = 47 kΩ. Å anta at gate-strømmen er tilnærmet lik 0, medfører ikke en for stor feil.

Utgangsmotstanden er motstanden sett fra lasten. I audio-området kan vi regne at CD kortslutter. Fra figur 4 ser vi da at utgangsmotstanden er lik RD, med andre ord lik 2,4 kΩ. I virkeligheten vil den være noe lavere, dette skyldes at drainstrømmen stiger svakt med drain-source-spenningen. Denne såkalte Early-effekten er modellert med r0 i figur 3b. Utgangskarakteristikken vist nedenfor kan brukes til å bestemme denne.

JFET11
Figur 5. Inn- og utgangskarakteristikk.

En ikke alt for nøyaktig avlesning gir oss r0 = 10 V/0,5 mA = 20 kΩ. Men r0 ligger ikke direkte i parallell med RD, men økes tilnærmet med tilbakekoplingsfaktoren B (fra ligning 5). Utgangsmotstanden er følgelig tilnærmet:

JFET12

En simulering gir en noe høyere utgangsmotstand, slik at antagelsen om å anta at utgangsmotstanden tilnærmet er lik RD, ikke er så gal allikevel. Men igjen, det avhenger jo av hvor god modellen i simulatoren er.

En forholdsvis enkel beregning er å finne nedre grensefrekvens for forsterkningen. Siden vi bare har en kondensator å ta hensyn til, er grensefrekvensen fn gitt som det inverse av tidskonstanten T på utgangen:

JFET13

Det er en ganske vanlig praksis å velge grensefrekvensen under 2 Hz. Hvis vi sier at minimum lastmotstand er 10 ganger RD, det vil si RL = 24 kohm, kan vi finne en minimum kondensatorstørrelse ved å løse med hensyn på CD i ligningen ovenfor:

JFET14

Et naturlig valg vil da å velge CD = 3,3 uF. En simulering med RL = 24 kΩ gir da en nedre grensefrekvens lik 1,8 Hz og en forsterkning i det hørbare området lik 30,0 dB.

En beregning av øvre grensefrekvens er bare mulig så lenge kildeimpedansen er kjent. Vi skal derfor bare vise et eksempel med en kildemotstand på 1 kΩ. Vi må da bruke ekvivalenten i figur 3c. Utdrag fra datablad for transistoren er vist nedenfor.


JFET15
Figur 6. JFET kapasiteter.

I databladet for transistoren finner vi at Ciss = 30 pF og at Crss = 6 pF. Dette er omtrentlige verdier, og sistnevnte øker med redusert gate-drain-spenning. For å lette beregningene, kan vi tegne oss en ekvivalent som er vist nedenfor.

JFET7_no
Figur 7. Signalekvivalent for JFET-forsterker.

Kondensatoren Cg0 er Ciss redusert med tilbakekoplingsfaktoren B (fra ligning 5). Kondensatoren Cd0, den såkalte Miller-kondensatoren, er kondensatoren Crss multiplisert med forsterkningen Av fra gate til source (fra ligning 6). Øvre grensefrekvens vil være den inverse av tidskonstanten Tg på gate:

JFET16

Vi har her utelatt RG i beregningen siden Rp (i serie med gate) er mye mindre enn denne motstanden. Øvre grensefrekvens blir da:

JFET17

En simulering gir en øvre grensefrekvens på 690 kHz. Ikke minst med tanke på variasjonen i Crss, ser vi at vår beregningsmetode gir et ganske godt resultat sammenlignet med simulatoren.

I for eksempel en MM Phono forsterker er det viktig å bruke lavstøy transistorer og å kunne beregne signal/støy-forholdet for forsterkeren. Vår JFET er meget støysvak, som det kan ses av støyspenningstettheten for denne transistoren vist i figuren nedenfor.

JFET31
Figur 8. Støyspenningstetthet for JFET.

Støyspenningstettheten er referert til gate. Det er derfor vanlig å referere alle støyspenninger til gate. Siden ukorrelerte støyeffekter summeres, må følgelig støyspenninger adderes kvadratisk. I figuren nedenfor er vist forsterkeren med de enkelte støyspenningsbidragene.

JFET18
Figur 9. JFET-forsterkeren med støyekvivalent.

Forsterkeren tenkes tilkoplet en generator med en generatormotstand (Rp i figur 7). Denne blir følgelig støymessig liggende i parallell med RG (signalspenningen kortsluttes). Følgelig er støyspenningen fra disse motstandene gitt ved:

JFET19

Her er k lik Boltzmans konstant, 1,38·10-23 J/K, T er temperaturen i Kelvin (0 K = 273,15 °C) og B er støybåndbredden i Hertz. Støyspenningen vNO representerer støyen fra utgangen (drain-motstanden) transformert til inngangen:

JFET20


Her er Av spenningsforsterkningen fra gate til drain som gitt tidligere.

Forsterkningen fra gate til source er tilnærmet lik 1. Dermed vil source-motstanden støymessig ligge på gate og være gitt ved:

JFET21

VN representerer støyspenningen fra transistoren gitt ved støyspenningstettheten i figur 8. Denne vil da være gitt som:

JFET22


Fra figuren kan avleses En 0,85 nV/Hz for en drainstrøm på 5 mA. Total støy på inngangen er følgelig:

JFET23

Med innsatte uttrykk:

JFET24


Dersom vi antar en kildemotstand på Rp = 1 kΩ, gir dette en støyspenning for en støybåndbredde B = 20 kHz og en temperatur på T =298 K:

JFET25

På grunn av den høye forsterkningen er kollektormotstandens bidrag til støyen neglisjerbar. Den er ekvivalent med en motstand på 2 Ω på gate. Og siden kildemotstanden også er mye større enn source-motstanden, sitter vi igjen med konklusjonen at det er kildemotstanden som har det største støybidraget, ca 4nV/Hz mot transistorens 0,85 nV/Hz.

Legg også merke til at dersom vi ikke tilkopler forsterkeren en kilde (inngangen ligger åpen), vil støyspenningen øke med en faktor på mer enn 200 ganger. Det bør også bemerkes at støybåndbredden er antatt å være 20 kHz. Dette er for lavt hvis vi ikke båndbegrenser forsterkeren. En simulering bekrefter forøvrig verdien på støyspenningen som er funnet ovenfor.

Et mål på hvor god en forsterker er, er å se på signal/støyforholdet. Påtrykkes forsterkeren et signal på for eksempel 6 mV(effektivverdi), fås et signal/støyforhold på:

JFET26

Dette er en respektabel verdi med de forbehold som er nevnt.

Forsterkerens forvrengning kan finnes ved å la ID være en funksjon av vinn. Det gir en transkonduktans som ikke bare er gm redusert på grunn av tilbakekopling. Drain-strømmen vil ikke bare være avhengig av vinn, men også av v2inn, v3inn og så videre. Dette resulterer i harmoniske av 2., 3., 4. etc, som gir oss den totale harmoniske forvrengning.

Fremgangsmåten er tidkrevende, så vi lar den ligge her. Istedenfor skal vi benytte simulatoren. Med et inngangssignal på 50 mV, en kildemotstand på 1 kΩ og en last på 24 kΩ, fås en total harmonisk forvrengning på 0,68 %. Forvrengningen er fullstendig dominert av 2. harmoniske mens 3.harmoniske er over 30 ganger lavere. Det finnes også svært små verdier for 4. og 5. harmoniske. Med et inngangssignal på 25 mV halveres forvrengningen.


[Hjem]

Copyright©2021
Knut Harald Nygaard